Special Promotion 🎊🎊
特别促销 ðŸŽŠðŸŽŠ

 

4 Types Tongkat Ali Pack Promo (Yellow, Red, Black, Ginseng Tongkat Ali)

4红色东革阿里包促销 ï¼ˆé»„色,红色,黑色, äººå‚东革阿里

 

4 Packs rm520 (Normal Price: rm610)

4包rm520 (原价:rm610)


500gms per pack 每包500克
100% Original Malaysia 100%原马来西亚

 

 

Yellow Tongkat Ali é»„色东革阿里

For higher levels of energy, clearing toxins from the body, raising metabolism, lowering diabetes, high blood pressure & gout

Digunakan untuk tahap tenaga yang lebih tinggi, membersihkan toksin daripada badan, meningkatkan metabolisme, menurunkan kencing manis, tekanan darah tinggi & gout

更高水平的能量,清除体内毒素,提高新陈代谢,降低糖尿病,高血压和痛风

 

Red Tongkat Ali 红色东革阿里

For boosting vitality, improve healing, enhancing kidney and liver functions and promoting smoother blood circulation in the system

Digunakan untuk meningkat daya hidup, membantu menyembuhan, memperbaiki fungsi buah pinggang dan hati dan melicinkan pengaliran darah dalam sistem

增强活力,改善愈合,增强肾脏和肝脏功能,促进系统中更顺畅的血液循环

 

Black Tongkat Ali é»‘色东革阿里

For promoting blood circulation, boosting stamina, increasing strength & heightening libido

Digunakan untuk melicin pengedaran darah dan meningkatkan stamina, tenaga dan libido

促进血液循环,增强体力,增强力量,提高性欲

 

Ginseng Tongkat Ali 人参东革阿里

For smooth blood circulation, high energy and general maintenance of health for men and women

Digunakan untuk peredaran darah yang lancar, tenaga tinggi dan penjagaan kesihatan umum untuk lelaki dan wanita

为男性和女性的血液循环,高能量和 一 般保持健康

 

 

Usage

Yellow Tongkat Ali  é»„东革阿里

For a glass, break the Tongkat Ali into 1/2 thumb size slice (about 1-2cm each or 2gms). For a teapot, use twice the amount. Wash the piece and boil the Tongkat Ali for 15 minutes. Can be consumed for 2 - 3x with the same slice. For flavor, use honey or chamomile for natural sweetness

 

Untuk segelas, pecahkan Tongkat Ali ke 1/2 cebisan saiz ibu jari (kira - kira 1-2cm atau 2gms). Untuk teko teh, gunakan dua kali ganda jumlahnya. Basuh cebisan dan rebuskan Tongkat Ali selama 15 minit. Boleh diguna untuk 2 - 3x dengan kepingan yang sama. Untuk tambahan rasa, gunakan madu atau chamomile untuk rasa kemanisan semulajadi

 

采用玻璃杯,将东革阿里打成1/2个拇指大小的切片(每个大约1-2厘米或2gms)。采用茶壶,使用两倍的量。洗净并将东革阿里煮沸15分钟。可以使用相同的切片饮用2 - 3倍。调风味,使用蜂蜜或洋甘菊天然甜味

 

 

Red,  Black + Ginseng Tongkat Ali  çº¢è‰²ï¼Œé»‘色+人参东革阿里

For a glass, break the Tongkat Ali into 2 thumb size slice (about 3-4cm each or 10gms). For a teapot, use twice the amount. Wash the piece and boil the Tongkat Ali for 15 minutes. Can be consumed for 2 - 3x with the same slice. For flavor, use honey or chamomile for natural sweetness

 

Untuk segelas, pecahkan Tongkat Ali ke 2 cebisan saiz ibu jari (kira - kira 3-4cm atau 10gms). Untuk teko teh, gunakan dua kali ganda jumlahnya. Basuh cebisan dan rebuskan Tongkat Ali selama 15 minit. Boleh diguna untuk 2 - 3x dengan kepingan yang sama. Untuk tambahan rasa, gunakan madu atau chamomile untuk rasa kemanisan semulajadi

 

用玻璃杯,将东革阿里打成2个拇指大小的切片(每个大约3-4厘米或10gms)。采用茶壶,使用两倍的量。洗净并将东革阿里煮沸15分钟。可以使用相同的切片饮用2 - 3倍。调风味,使用蜂蜜或洋甘菊天然甜味味

 


Send us an inquiry for wholesale price

Special Promo - 4 Types Tongkat Ali Pack (Yellow,Red,Black,Ginseng Tongkat Ali)

RM520.00Price
    For more latest updates on us, go to our
    • Facebook
    • Instagram

    Solely owned by Ayu Flores Malayan Herbals